STATUT FUNDACJI "JEDZ OPTYMALNIE" im. KRYSTYNY DEC
(projekt)
Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja d/s przyczynowego leczenia wszelkich chorób , w tym nowotworów , im.KRYSTYNY DEC , zwana dalej Fundacją , ustanowiona przez Dec Stanisław zwanego dalej Fundatorem , aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza .......... w kancelarii notarialnej w Stalowej Woli , Al.Jana Pawła II...., w dniu .... roku działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach/ Dz. U. z 1991 r. Nr 46. poz. 203 z póżn.zm../ , oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 3. Ideałem przewodnim Fundacji jest zdrowie , doświadczenie , prawda i miłość. § 2 Fundacja posiada osobowość prawną. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.(ma być wolontariat) § 3 Siedzibą Fundacji jest miasto STALOWA WOLA. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony. § 4 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej tworząc filie. 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach. § 5 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI § 6 Celami Fundacji są: a) rozpowszechnianie nowoczesnego, optymalnego modelu odżywiania się ludzi , zwanego Dietą , bądż Żywieniem Optymalnym , opracowanym przez lek. med. Jana Kwaśniewskiego , co jest przyczynowym leczeniem wszelkich chorób. b) finansowe wspieranie działań i wspomaganie ich w różnych formach , np pomoc w tworzeniu Arkadii (klinik przyczynowego leczenia chorób), zmiana profilu produkcji
pieczywa , c) konsolidacja środowisk zainteresowanych optymalnym modelem odżywiania się , pod hasłem "jedz optymalnie" i bezglutenowo. Polacy wolni od glutenu! d) finansowe wspieranie zjazdów , spotkań , prelekcji , konferencji naukowych , sympozjów i imprez integracyjnych związanych z rozpowszechnianiem optymalnego sposobu odżywiania ludzi ; gluten = cichy morderca e) sponsorowanie ludziom chorym i nie posiadajacym własnych środków finansowych , bezpłatnych turnusów w Arkadiach certyfikowanych przez Dra Jana Kwaśniewskiego , lub inne uznane instytucje współczesnej medycyny, f) wspieranie i wspomaganie rolictwa związanego z optymalnym odżywianiem ludzi , zwanego "Programem Poprawy Wyżywienia Narodu” , opracowanego w 1974r. przez lek.med. Jana Kwaśniewskiego , g) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z pokrewnymi fundacjami i stowarzyszeniami. § 7 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego wspierającego optymalny model odżywiania , oraz bezpłatne udostępnianie literatury tematycznej osobom niezamożnym, 2. wspieranie działalności wydawniczej , edukacyjnej , badawczej i reklamowej dotyczacej zasad i celów Fundacji, 3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. § 8 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Naczelna dychotomia Fundacji brzmi - największa złożoność , równa się największej prostocie. Majątek i dochody Fundacji. § 9 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski , ustanowiony przez Fundatora w kwocie......... , oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. § 10 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku Fundacji, 5. odsetek bankowych, 6. całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. § 11 1. Dochody pochodzące z dotacji , darowizn , subwencji , spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców , lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia , oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia , jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 4. Zabrania się udzielania pożyczek , przekazywania i wykorzystywanuia majątku Fundacji w stosunku do jej członków , czy pracowników , na zasadach innych , niż w stosunku do osób trzecich. Władze Fundacji. § 12 Władzami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Rada Fundacji. § 13 Rada Fundacji jest organem programowym , stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada , lub Przewodniczący Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji , lub Przewodniczacego Rady. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 9. Przewodniczącym Rady zostaje Fundator , który kieruje pracami Rady , reprezentuje ją na zewnątrz , oraz przewodniczy jej zebraniom. Jego kadencja jest bezterminowa i nieodwołalna. § 14 Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy , albo na wniosek Zarządu lub Fundatora , zgłoszony na piśmie. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. § 15 Do zadań Rady należy w szczególności: Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. Nadzór nad działalnością Fundacji. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. § 16 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Zarząd Fundacji. § 17 Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję, Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, Prezesem Zarządu z mocy statutu pozostaje Fundator (wolontariat , jeśli wyrazi taką wolę), lub powołana przez niego osoba, Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa , lub śmierci. Zarząd Fundacji w całości , lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji , przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, lub w każdej chwili , przez Przewodniczacego Rady. § 18 Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności: uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, uchwalanie regulaminów, sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd może powoływać pełnomocników , bądż dyrektora biura do kierowania pracami Fundacji , lub wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia , zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Sposób Reprezentacji § 19 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji , z zastrzeżeniem ust.2 , składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników , oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 3. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000(pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działajacych łącznie , w tym Prezesa(nieodzowna konsultacja z Fundatorem). Zmiana Statutu § 20 Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Połączenie z inną fundacją. § 21 Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. § 22 W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidacja Fundacji. § 23 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. § 24 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. § 25 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. §26 Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 kwietnia , sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. §27 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Stalowa Wola. Sporządził -Stanisław Dec Stalowa Wola 10.01.2014r (wszelkie sugestie , poprawki , współpraca , mile widziane - projekt - pierwowzór , który prawdopodobnie zmieni swą działalność na Fundacje-wolontariat)